ROEL CARIS

ROUW-, VERLIES- EN STERVENSBEGELEIDING & BEGELEIDING BIJ ZINGEVINGSVRAGEN

Algemene voorwaarden Roel Caris Rouw-, verlies en stervensbegeleiding & begeleiding bij zingevingsvragen, statutair gevestigd te Roermond

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant/cliënt: de persoon of personen ten behoeve van wie Roel Caris zijn diensten verleent. De opdrachtgever en de klant/cliënt kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.


1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel zijn eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Roel Caris heeft verstrekt voor het leveren van zijn diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Roel Caris zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Roel Caris.


1.3 Derden: in voorkomende gevallen kan Roel Caris zijn diensten (mede) met behulp van door hem ingeschakelde derden leveren. Roel Caris kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien hij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van zijn dienstverlening noodzakelijk is.


1.4 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.


1.5 Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Roel Caris schriftelijk te bepalen diensten die verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.


1.6 De diensten van Roel Caris hebben betrekking op:


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Roel Caris en de wederpartij, respectievelijk hun rechtsopvolgers.


2.2 Standaardvoorwaarden van de wederpartij gelden uitsluitend wanneer deze door Roel Caris schriftelijk zijn aanvaard.


2.3 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met de wederpartij, waar voor derden dienen te worden betrokken.


2.4 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.


2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


2.6 Indien Roel Caris niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Roel Caris in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


2.7 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Roel Caris en de wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


2.8 Roel Caris behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.


ARTIKEL 3. OFFERTES

3.1 Offertes van Roel Caris zijn gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat ervoor in dat deze naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht, heeft verstrekt.


3.2 De door Roel Caris gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn gedurende 15 dagen, geldig tenzij anders aangegeven. Roel Caris is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 15 dagen schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.


3.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor diensten waarvoor Roel Caris niet btw- plichtig is, wordt geen BTW in rekening gebracht.


3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Roel Caris daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Roel Caris schriftelijk anders aangeeft.


3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Roel Caris niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


3.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4. TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING

4.1 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Roel Caris aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Roel Caris worden verstrekt.


4.2 Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Roel Caris zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen tarief aan de wederpartij in rekening te brengen.


ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT EN HET BETREKKEN VAN DERDEN DAARBIJ

5.1 Een opdracht tussen Roel Caris en de wederpartij komt eerst tot stand op het tijdstip dat de opdrachtnemer een door een bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij ondertekend overeenkomst ontvangt.


5.2 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens aan Roel Caris ter beschikking heeft gesteld.


5.3 Roel Caris heeft een inspanningsverplichting en verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald. Daartoe worden de werkzaamheden, in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd.


5.4 Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Roel Caris het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Roel Caris zal dit in overleg met de wederpartij doen.


5.5 Roel Caris aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht, voor zover de desbetreffende derden zelf een overeenkomst met de wederpartij zijn aangegaan.


5.6 Roel Caris is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Roel Caris kenbaar behoorde te zijn.


5.7 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Roel Caris de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


5.8 Indien door Roel Caris of de derden die door Roel Caris zijn betrokken bij de uitvoering van de opdracht, op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie in het kader van de opdracht werkzaamheden moet verrichten, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door de desbetreffende personen in redelijkheid gewenste faciliteiten.


ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, MEERWERK

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.


6.2 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij of van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk werd overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. De opdrachtgever zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.


6.3 Indien door toedoen van de wederpartij tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Roel Caris in overleg met de wederpartij de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de wederpartij in rekening worden gebracht.


6.4 Roel Caris is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de wederpartij in rekening te brengen.


6.5 In afwijking van het voorgaande zal Roel Caris geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Roel Caris kunnen worden toegerekend.


6.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Roel Caris een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.


ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdracht tussen Roel Caris en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.


7.2 Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij Roel Caris zo nodig schriftelijk in gebreke te stellen.


7.3 Roel Caris is gerechtigd de overeenkomst zo nodig in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.


7.4 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Roel Caris de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase, schriftelijk heeft goedgekeurd.


ARTIKEL 8. TARIEVEN

8.1 Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van Roel Caris vastgesteld aan de hand van een uurtarief.


8.2 In het tarief van Roel Caris zijn de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.


8.3 Reistijd wordt 50% van het uurtarief doorberekend tenzij anders is overeengekomen.


8.4 Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte c.q. overeenkomst.


8.5 Alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht. Bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, zal alleen declaratie daarvan plaatsvinden na overleg met de wederpartij.


8.6 Bedragen zijn exclusief BTW. De BTW wordt dus apart vermeld. Voor diensten waarvoor de opdrachtnemer is vrijgesteld van BTW, wordt geen BTW in rekening gebracht.


8.7 Roel Caris heeft het recht om, zonder voorafgaande schriftelijk mededeling, per 1 januari

van ieder kalenderjaar, het overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.


8.8 Roel Caris is, in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen.


8.9 Roel Caris zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Roel Caris zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.


8.10 Indien de wederpartij de door Roel Caris kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is de wederpartij gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving, de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren met ingang van de in de kennisgeving van Roel Caris genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.


8.11 De wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding over te gaan indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief, voortvloeit uit een wet.


ARTIKEL 9. BETALING, WETTELIJKE RENTE EN INCASSOKOSTEN

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij door partijen anders schriftelijk is overeengekomen.

9.2 De wederpartij dient binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de factuurdatum de opdrachtnemer schriftelijk te berichten bezwaren te hebben tegen de factuur. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, wordt de factuur geacht goedgekeurd te zijn.


9.3 Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.


9.4 Roel Caris is gerechtigd om periodiek te factureren.


9.5 Na de vervaldatum is de wederpartij in gebreke en heeft Roel Caris het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.


9.5 De kosten van een herinnering, aanmaning en/of sommatie wegens het verzuim van de wederpartij, bedragen € 40,00 die ten laste van de wederpartij komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen voor de opdrachtnemer.


9.6 Indien de betaling langer dan één maand achterwege blijft, gerekend vanaf de einddatum van de betalingstermijn zoals bedoeld onder punt A van dit artikel, kan Roel Caris de uitvoering van de opdracht opschorten tot dat de betaling geheel is voldaan.


9.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van de wederpartij, zijn de vorderingen van Roel Caris op de wederpartij, onmiddellijk opeisbaar.


9.8 Roel Caris heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opengevallen rente en ten slotte in mindering te brengen op van de hoofdsom en de lopende rente.


9.9 Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.


9.10 Roel Caris kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsook de kosten worden voldaan.


9.11 De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag.


9.12 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de wederpartij, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de wederpartij, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.


9.13 De wederpartij kan bij het sluiten van de overeenkomst verzocht worden om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.


9.14 De wederpartij kan bij het sluiten van de overeenkomst verzocht worden om maximaal 50% van het geschatte verschuldigde bedrag, vooraf te voldoen.


ARTIKEL 10.FINANCIËLE AFSLUITING OPDRACHT

10.1 De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door de wederpartij is goedgekeurd. De wederpartij dient binnen een termijn van 10 dagen na factuurdatum te berichten indien er bezwaren bestaan tegen de afrekening. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.


10.2 Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat deze door de wederpartij zijn betaald.


10.3 Indien de wederpartij al zijn verplichtingen heeft voldaan worden alle zaken die aan de opdrachtnemers zijn verstrekt, geretourneerd aan de wederpartij.


ARTIKEL 11.EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 Alle door Roel Caris geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Roel Caris totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Roel Caris gesloten opdrachten is nagekomen.


11.2 De wederpartij dient steeds alles te doen wat redelijkerwijs van hem/haar mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Roel Caris veilig te stellen.


11.3 De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud van Roel Caris vallende zaken te verpanden, door te verkopen noch op enige andere wijze te bezwaren.


11.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Roel Caris daar terstond van in kennis te stellen.


11.5 De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsook tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.


11.6 Voor het geval dat Roel Caris de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen of laten uitvoeren, geeft de wederpartij onvoorwaardelijke en een niet herroepbare toestemming aan Roel Caris of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Roel Caris zich bevinden en die zaken mede terug te nemen


ARTIKEL 12.ONDERZOEK, RECLAMATIES EN KLACHTEN

12.1 De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.


12.2 Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Roel Caris te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Roel Caris in staat is adequaat te reageren.


12.3 Indien een klacht gegrond is, zal Roel Caris de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit al voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt.


12.4 De opdrachtgever dient Roel Caris in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.


12.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Roel Caris slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.


12.6 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en wat waartoe de wederpartij Roel Caris opdracht heeft gegeven.


12.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.


12.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Roel Caris, integraal voor rekening van de wederpartij.


12.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Roel Caris en de door Roel Caris bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 12 maanden.


ARTIKEL 13.OPZEGGING

13.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig opzeggen mits een opzegtermijn van twee maanden in acht wordt genomen. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden.


13.2 Bij voortijdige beëindiging zullen de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij.


13.3 Bij voortijdige beëindiging door de wederpartij zal Roel Caris desgevraagd en in overleg met de wederpartij, zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.


13.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Roel Caris extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.


ARTIKEL 14.OPSCHORTING EN ONTBINDING

14.1 Bij dienstverlening op therapeutisch gebied aan professionals en particulieren, wordt de uitvoering van de dienstverlening opgeschort voor de duur van de periode waarin de wederpartij ziek is.


14.2 Roel Caris is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

De wederpartij de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.

Na het sluiten van de opdracht, Roel Caris ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

De wederpartij bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.


14.3 Roel Caris is ook bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.


14.4 Indien de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Roel Caris op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Roel Caris de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.


14.5 Roel Caris behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


ARTIKEL 15. TERUGGAVE VAN TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN AAN DE WEDERPARTIJ

15.1 Indien Roel Caris aan de wederpartij bij de uitvoering van de opdracht, zaken ter beschikking heeft gesteld is de wederpartij gehouden het geleverde binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe is gedaan, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.


15.2 Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder A van dit artikel genoemde verplichting, heeft Roel Caris het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.


ARTIKEL 16.AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Voor elke door Roel Caris aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Roel Caris kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.


16.2 Roel Caris aanvaardt uitsluitend de verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Roel Caris. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het maximale factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst, waaruit de schade is ontstaan.


16.3 Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Roel Caris voor schade, wordt uitgesloten. Daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade.


16.4 Alle aansprakelijkheid betreffende het product en/of de dienst zelf en de levering, het vervoer en het gebruik ervan is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Roel Caris.  


ARTIKEL 17. VRIJWARINGEN

17.1 De wederpartij vrijwaart Roel Caris voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


17.2 Indien de wederpartij aan Roel Caris informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


ARTIKEL 18. RISICO - OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden, wordt gebracht.


ARTIKEL 19. OVERMACHT

19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Roel Caris geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Roel Caris niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de wederpartij, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid et cetera, zijn daaronder begrepen.


19.3 Roel Caris heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de wederpartij zijn/haar verplichtingen had moeten nakomen.


19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


19.5 Voor zover Roel Caris ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Roel Caris gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, apart te declareren. De wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

ARTIKEL 20. GEHEIMHOUDING

20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Roel Caris gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen

derden, te verstrekken en Roel Caris zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Roel Caris niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 22. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

22.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie onderling op te lossen zo nodig met behulp van de onafhankelijke klachtencommissie en het klachten regelement van de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW)


22.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Roel Caris partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.


22.3 De rechter in de vestigingsplaats van Roel Caris is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Roel Caris het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


22.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.


ARTIKEL 23 WIJZIGINGEN

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden op de site van Roel Caris.